Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKII
Lê Thị Diệu Hồng
Chức vụ:  Chủ nhiệm Khoa
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG