Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Bùi Thị Hương Lan
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  Huonglanbt1306@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2012-2019: Bác sĩ đa khoa -  Học viện quân y

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2019 - Đến nay: BS Điều trị - Khoa A2-A - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHEN THƯỞNG