Thông qua đề cương đề tài KH&CN cấp Bệnh viện Tháng 5/2023

  03:44 PM 25/05/2023

Theo kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023 và quy trình thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bệnh viện. Ngày 25/5/2023 Bệnh viện đã tổ chức họp hội đồng thông qua đề cương đề tài KH&CN cấp Bệnh viện về về nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số đột biến gen tiềm năng liên quan ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng I – 131, Chủ nhiệm đề tài BS Nguyễn Thị Nhung, Đơn vị chủ trì: Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện TWQĐ 108.

Tại buổi họp, đại diện cho nhóm nghiên cứu, BS Nguyễn Thị Nhung trình bày tính cấp thiết, thực tiễn của đề tài cũng như mục tiêu và chi tiết nội dung thực hiện nghiên cứu. Đại diện Khoa Y học hạt nhân chủ trì nhiệm vụ phát biểu nhấn mạnh, phân tích tính cấp thiết và khả thi của đề tài.

Sau khi nghe báo cáo nội dung nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đặt ra, các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung và đặt câu hỏi yêu cầu giải trình chi tiết các nội dung nghiên cứu. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất ý kiến trên từng nội dung của đề cương. PGS.TS Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội đồng đánh giá:” Đây là nghiên cứu có giá trị thực tiễn, khoa học về mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng I – 131 (tiến hành ở Bệnh viện TWQĐ 108 và đặc điểm nghiên cứu đặc điểm một số đột biến gen tiềm năng ở đối tượng bệnh nhân này (thực hiện ở đại học Nagasaki, Nhật Bản. Hội đồng nhất trí thông qua và yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương nghiên cứu theo ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên trong Hội đồng.

Phòng KHQS

Chia sẻ