Biểu mẫu dự thầu các gói thầu mua sắm thuốc cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện năm 2022-2023 và bổ sung thuốc lần 3 năm 2022

  02:54 PM 16/11/2022

Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện năm 2022-2023 và bổ sung thuốc lần 3 năm 2022, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu (Mẫu số 11 và mẫu số 13) của các gói thầu.

- Hồ sơ mời thầu đăng tải trên trang Web: https://muasamcong.mpi.gov.vn

+ TBMT gói 1: IB2200049122-00

+ TBMT gói 2: IB2200049068-00

+ TBMT gói 3: IB2200048903-00

+ TBMT gói 4: IB2200049032-00

- Số điện thoại liên hệ: 0356.840.119 (Ds Hiên).

Chia sẻ