Thông báo: Về việc tuyển lao động hợp đồng năm 2020


Xem toàn văn thông báo : Tại đây 

Tải mẫu đơn và hướng dẫn: Tại đây 

 

 

 

Xem toàn văn thông báo : Tại đây 

Tải mẫu đơn và hướng dẫn: Tại đây

Chia sẻ