Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  02:51 PM 25/10/2021
Chiều 22/10, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đến dự Hội nghị có các đồng chí cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Bệnh viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Nguyên Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, tập trung vào các nội dung sau:: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Nguyễn Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Bệnh viện tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và quần chúng để thống nhất trong nhận thức và hành động. Trước mắt, tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống, dịch Covid-19 trong tình mới mới theo kết luận của Trung ương Đảng và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong Bệnh viện.

Thực hiện: Hoài Quyên – Truyền thông Bệnh viện

Ảnh: Bùi Thuấn – Ban Tuyên huấn 

Chia sẻ