Thông báo mời thầu mua sắm thuốc Generic cho hệ thống nhà thuốc Bệnh viện

  04:51 PM 13/11/2023
Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện 2024 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu của gói thầu số 01: Mua sắm thuốc Generic cho hệ thống nhà thuốc bệnh viện

Số TBMT: IB2300311668

Hồ sơ mời thầu đăng tải trên trang Web: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Số điện thoại liên hệ: 0983.258.128(Ds Tuấn); 0988.725.787 (Ds. Lan Anh). 

Xem Biểu mẫu kỹ thuật: Tại đây

Chia sẻ