Thông báo: Kết quả trúng tuyển lao động hợp đồng năm 2021


Toàn văn thông báo xem Tại đây 

 

 

 

 

 

Toàn văn thông báo xem Tại đây

Chia sẻ