Nghiên cứu ứng dụng quy trình lấy gan ở người cho tạng chết não

  05:10 PM 03/03/2023

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng quy trình lấy gan ở người cho tạng chết não

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

Mã số: 62720125

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Khiêm

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS.TS Trịnh Hồng Sơn

2. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về kết quả ứng dụng quy trình lấy gan ở người cho tạng chết não ở Việt Nam.

2. Nghiên cứu cho thấy một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở người cho tạng chết não trên khía cạnh có ảnh hưởng đến chất lượng tạng ghép. Kết quả chỉ ra rối loạn phổ biến gặp ở người cho tạng chết não là đái tháo nhạt (63,3%) đi đôi với tăng natri máu (53,03%), hạ thân nhiệt (40,8%) và tình trạng mất máu tiến triển. Phần lớn người cho gan chết não (55,1%) được lựa chọn theo tiêu chuẩn mở rộng.

3. Nghiên cứu tổng kết những đặc điểm kỹ thuật và kết quả của quy trình lấy gan từ người cho tạng chết não: tất cả đều được thực hiện theo kỹ thuật “phẫu tích nóng”, 98,0% phẫu tích cuống gan trong thì nóng, gan được rửa sạch (100%), tỉ lệ tổn thương giải phẫu mảnh ghép thấp (6,1%), chức năng gan tốt sau ghép 98,0%, kết quả ra viện ổn định 98,0%, tử vong 2,0%. Kết quả nghiên cứu cho thấy đây là một kỹ thuật an toàn và hiệu quả, có khả năng nhân rộng để thực hiện tại các trung tâm ghép.

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on the application of the liver procurement procedure in brain-dead donors.

Speciality: Gastroenterological Surgery

Code: 62720125

Name of graduate student: Nguyen Thanh Khiem

Name of supervisor:

1. Prof. MD. PhD. Trinh Hong Son

2. Assioc Prof. MD. PhD. Nguyen Tien Quyet

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

1. This is the first prospective well-designed study on the results of applying the the liver procurement process in brain-dead donor in Vietnam.

2. The study showed some clinical and subclinical characteristics in brain-dead donors in terms of affecting the quality of transplanted organs. The results showed that the common disorder in brain-dead donors is diabetes insipidus (63.3%), followed by hypernatremia (53.03%), hypothermia (40.8%) and progressive hemorrhage. The majority of donors (55.1%) were selected according to the expanded criteria.

3. The study summarized the technical characteristics and results of the liver procurement procedure from brain-dead donors: all were performed by the “warm dissection” technique, 98.0% of hepatc hilar dissection was in the “warm stage”, the liver was clearly washed (100%), the rate of graft anatomical damage was low (6.1%), the rate of good primary graft function was 98,0% as well as the outcome after transplantation are good with 98,0% stable discharge. The results of this study showed that this is a safe and effective technique that can be replicated in transplantion centers.

 

Chia sẻ