Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ trong điều trị u trung thất

  09:45 AM 02/06/2023

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ trong điều trị u trung thất

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa/Ngoại lồng ngực

Mã số:         9720104

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Gia Khánh

Người hướng dẫn:

1. PS.TS. Nguyễn Hữu Ước

2. PGS.TS. Trần Trọng Kiểm

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình nghiên cứu có hệ thống trong nước đầu tiên về ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ trong điều trị u trung thất.

2. Nghiên cứu cho thấy đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u trung thất được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi lồng ngực một lỗ

3. Nghiên cứu cũng cho thấy phẫu thuật nội soi một lỗ ứng dụng trong điều trị u trung thất là an toàn và có tính khả thi cao, tỷ lệ áp dụng thành công là 90,7%. Đây là lựa chọn tốt cho những trường hợp u trung thất có kích thước nhỏ và vừa dưới 6cm không xâm lấn tổ chức xung quanh, một số trường hợp kỹ thuật này khó thực hiện: U tuyến ức nhược cơ, U trung thất lớn hơn 6cm, U quái trung thất.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on the application of the single-port video-assisted thoracic surgery in the treatment of mediastinal tumors

Speciality: Surgery/Thoracic Surgery

Code: 9720104

Name of graduate student: Ngo Gia Khanh

Name of supervisor:

Assioc Prof. MD. PhD. Nguyen Huu Uoc

Assioc Prof. MD. PhD. Tran Trong Kiem

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

This is the first systematic study in the country on the application of single-port VATS in the treatment of mediastinal tumors.

The research shows the clinical and the subclinical characteristics of mediastinal tumors operated by single-port VATS

The study also showed that single-port VATS surgery in the treatment of mediastinal tumors is safe and highly feasible, with a success rate of 90.7%. This is a good choice for patients with small and medium-sized mediastinal tumors, less than 6cm that do not invade surrounding tissues, in some cases this technique is difficult to perform: Myasthenia thymoma, mediastinal tumors larger 6cm, Mediastinal teratoma.

 

 

Chia sẻ