Nghiên cứu sử dụng véc-ni fluor trong dự phòng và điều trị sâu răng

  10:45 AM 24/06/2022

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu sử dụng véc-ni fluor trong dự phòng và điều trị sâu răng.

Chuyên ngành:  Răng Hàm Mặt       

Mã số:    62.72.06.01

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Mạnh Cường

Họ và tên Người hướng dẫn: 

    1. PGS.TS Lê Thị Thu Hà

    2. PGS.TS Đào Thị Dung

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:  Điểm mới, tính giá trị và khả năng áp dụng của luận án:

1) Nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh tác dụng tác khoáng hóa của véc-ni fluor 5% Enamelast trên men răng vĩnh viễn.

2) Phát hiện tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn số 6  cao ở học sinh 7-8 tuổi tại thành phố Hà Nội, đặc biệt là tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn số 6 giai đoạn sớm (D1, D2).

3) Hiệu quả của Véc-ni fluor 5% Enamelast trong phòng và điều trị giúp hoàn nguyên tổn thương sâu răng vĩnh viễn số 6 giai đoạn sớm (D1, D2) là rất cao.

4) Các tổn thương sâu răng vĩnh viễn giai đoạn sớm (D1, D2) đa số tiến triển sang giai đoạn tổn thương nặng hơn theo thời gian, trong điều kiện chỉ chải răng với kem chải răng Colgate trẻ em thông thường.

5) Kỹ thuật bôi Véc-ni fluor để phòng và điều trị sâu răng đơn giản, an toàn, có thể thực hiện ngay tại trường tiểu học.

          

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on the use of fluoride varnish in the prevention and treatment of dental caries

Speciality: Odonto-Stomatology

Code: 62.72.06.01

Name of graduate student: Nguyen Manh Cuong

Name of supervisor: 

1. Assoc. Prof. PhD. Le Thi Thu Ha

2. Assoc. Prof. PhD. Dao Thi Dung

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

            Summary of new main scientific contribution of the thesis: New points, validity and applicability of the thesis:

            1) Experimental study has demonstrated the mineralizing effect of 5% Enamelast fluoride varnish on permanent tooth enamel.

            2) Detecting the high rate of 6th permanent tooth decay among 7-8 year old students in Hanoi city, especially the early 6th stage permanent tooth decay rate (D1, D2).

            3) The effectiveness of 5% Enamelast fluoride varnish in the prevention and treatment of restoring early stage 6 permanent caries (D1, D2) is very high.

            4) Early stage permanent caries lesions (D1, D2) mostly progress to more severe lesions over time, in the condition of brushing only with regular Colgate children's toothpaste.

            5) The technique of applying fluorine varnish to prevent and treat tooth decay is simple, safe, and can be done right at primary schools.

 

 

Chia sẻ