Nghiên cứu nồng độ apolipoprotein huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa động mạch

  09:10 AM 11/07/2022

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nồng độ apolipoprotein huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa động mạch

Chuyên ngành: Thần kinh 

Mã số: 62720147

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Cẩm Thạch

Họ và tên Người hướng dẫn: 

1. TS. Nguyễn Văn Tuyến

2. PGS. TS Nguyễn Hoàng Ngọc

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Kết quả đã cho thấy sự thay đổi của các chỉ số apolipoprotein (nồng độ apolipoprotein A-I huyết tương, apolipoproteinB huyết tương, tỷ số apoB/apoA-I) giữa các bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa động mạch với nhóm chứng, giữa bệnh nhân có xơ vữa hẹp, tắc động mạch trong sọ với bệnh nhân có xơ vữa hẹp, tắc động mạch ngoài sọ: nồng độ apoB, tỷ số apoB/apoA-I huyết tương cao nhất ở nhóm nhồi máu não do xơ vữa mạch máu lớn, tiếp sau đó đến nhóm nhồi máu não do tắc mạch nhỏ và thấp nhất là ở nhóm chứng. Nồng độ apoA-I huyết tương cao nhất ở nhóm chứng, tiếp sau đó đến nhóm nhồi máu não do tắc mạch nhỏ và thấp nhất là ở nhóm nhồi máu não do xơ vữa mạch máu lớn.

Có mối liên quan giữa các chỉ số apo với số lượng, vị trí, mức độ hẹp tắc động mạch não do xơ vữa: nồng độ apoA-I của bệnh nhân hẹp, tắc 1 vị trí cao hơn của bệnh nhân hẹp, tắc nhiều vị trí. Nồng độ apoB, tỷ số apoB/apoA-I của bệnh nhân hẹp, tắc 1 vị trí thấp hơn của bệnh nhân hẹp, tắc nhiều vị trí. Nồng độ apoB, tỷ số apoB/apoA-I của bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa hẹp động mạch trong sọ cao hơn của bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa hẹp động mạch ngoài sọ. Bệnh nhân hẹp động mạch mức độ vừa có nồng độ apoB, tỷ số apoB/apoA-I thấp hơn bệnh nhân tắc động mạch. Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ apoA-I, mối tương quan thuận giữa nồng độ apoB, tỷ số apoB/apoA-I với % hẹp lòng mạch trên bệnh nhân nhồi máu não do xơ vữa mạch máu lớn.

Một trong những kết quả quan trọng của đề tài đó là đã làm rõ và chỉ ra và vai trò của chỉ số apolipoprotein trong đánh giá, dự đoán tình trạng xơ vữa động mạch của bệnh nhân nhồi máu não. Tỷ số apoB/apoA-I là yếu tố tiên lượng độc lập nhồi máu não do xơ vữa mạch máu lớn và nhồi máu não do xơ vữa hẹp động mạch trong sọ. Đây là nội dung quan trọng thể hiện tính mới của luận án và là đóng góp giá trị về khoa học cũng như thực tiễn của đề tài.

Thông qua kết quả thu được, đề tài đã giúp các nhà lâm sàng có một cái nhìn tổng quan hơn về thay đổi nồng độ một số apolipoprotein huyết tương về mối liên quan giữa nồng độ các apolipoprotein huyết tương và tình trạng xơ vữa động mạch não ở các bệnh nhân đột quỵ não do xơ vữa động mạch, từ đó sẽ có thái độ điều trị hiệu quả, giảm tỷ lệ tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như tiên lượng của các bệnh nhân này.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on plasma apolipoprotein levels in patients with atherosclerotic ischemic stroke.

Speciality: Neurology

Code: 62720147

Name of graduate student: Nguyen Cam Thach

Name of supervisor: 

1. PhD. Nguyen Van Tuyen

2. Assoc. Prof. PhD. Nguyen Hoang Ngoc

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

The results showed the change of apolipoprotein indexes (apolipoprotein AI concentration, apolipoproteinB concentration, apoB/apoA-I ratio) between patients with atherosclerotic ischemic stroke (IS) and the control group, between patients with extracranial atherosclerosis (ECAS) and patients with intracranial atherosclerosis (ICAS): apoB concentration, plasma apoB/apoA-I ratio were highest in ischemic stroke group due to large artery occlusion (LAA), followed by ischemic stroke due to small artery occlusion (SAO) and lowest in the control group. Plasma apoA-I concentration was highest in the control group, followed by IS due to SAO and lowest in IS group due to LAA.

There is a relationship between the apo index and the number, location and degree of stenosis of cerebral arteries due to atherosclerosis: apoA-I concentration of patients with stenosis, occlusion at 1 site is higher than that of patients with multiple stenosis, occlusions. The apoB concentration, apoB/apoA-I ratio of patients with stenosis, occlusion at 1 site were lower than those of patients with multiple stenosis, occlusion. The apoB concentration, apoB/apoA-I ratio of patients with ICAS were higher than those of patients with ECAS. Patients with moderate arterial stenosis had lower apoB concentration and apoB/apoA-I ratio than patients with arterial occlusion. There is an inverse correlation between apoA-I concentration, a positive correlation between apoB concentration, apoB/apoA-I ratio with the percentage of narrowing in the lumen of the artery in patients with IS due to LAA.

One of the important results of the study was to clarify and point out the role of the apolipoprotein indexes in the assessment and prediction of atherosclerotic status of patients with IS. The apoB/apoA-I ratio is an independent predictor of IS due to LAA and IS due to ICAS. This is an important content that shows the novelty of the thesis and is a valuable contribution to the science and practice of the topic.

Through the obtained results, the topic has helped clinicians have a better overview of changes in plasma apolipoprotein concentrations about the relationship between apolipoprotein concentrations and state of cerebral atherosclerosis in patients with atherosclerotic ischemic stroke and from there will have an effective treatment attitude, reduce the recurrence rate and improve the quality of life as well as the prognosis of these patients.

 

Chia sẻ