Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan còn tồn dư sau tắc mạch hóa chất bằng phương pháp xạ trị lập thể định vị thân

  09:46 AM 09/09/2022

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu điều trị ung thư biểu mô tế bào gan còn tồn dư sau tắc mạch hóa chất bằng phương pháp xạ trị lập thể định vị thân

Ngành/chuyên ngành: Nội khoa/Nội tiêu hóa

Mã số: 9720107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đồng Đức Hoàng

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS.TS. Mai Hồng Bàng

2. TS. Thái Doãn Kỳ

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Đây là nghiên cứu về điều trị ung thư biểu mô tế bào gan còn tồn dư sau tắc mạch hóa chất bằng phương pháp xạ trị lập thể định vị thân lần đầu tiên được tiến hành tại Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu đã cho thấy SBRT có tỷ lệ đáp ứng lâm sàng, đáp ứng khối u, thời gian sống toàn bộ trung bình, xác suất sống thêm, thời gian sống thêm không tiến triển bệnh tốt hơn TACE nhắc lại đối với bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan còn tồn dư sau tắc mạch hóa chất.

- Xạ trị lập thể định vị thân là phương pháp an toàn, không có biến chứng nghiêm trọng, không gây tử vong liên quan đến kỹ thuật khi điều trị cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan còn tồn dư sau tắc mạch hóa chất.

 

 

SUMMARY OF NEW POINTS OF THE THESIS

Name of thesis: Research on treatment of residual hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization by stereotactic body radiation therapy

Speciality: Internal Medicine

Code: 9720107

Name of graduate student: Dong Duc Hoang

Name of supervisor:

1. Prof. PhD. Mai Hong Bang

2. PhD. Thai Doan Ky

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

- This is the first research on treatment of residual hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization by stereotactic body radiation therapy conducted in Vietnam.

- Research results have shown that SBRT has better clinical response rate, tumor response, mean overall survival, survival probability, progression-free survival time than repeated TACE for patients with residual hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization.

- Stereotactic body radiation therapy is a safe method, without serious complications, and without technology-related mortality when treating patients with residual HCC after transarterial chemoembolization.

 

Chia sẻ