Nghiên cứu điều trị tổn khuyết mũi bằng các vạt da vùng trán có cuống mạch nuôi

  03:22 PM 11/07/2022

Tên đề tài luận án:  “Nghiên cứu điều trị tổn khuyết mũi bằng các vạt da vùng trán có cuống mạch nuôi”

Chuyên ngành:   Răng hàm mặt

Mã số:  62720601

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thế Mạnh

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS. TS Vũ Ngọc Lâm

2. TS. Lê Đức Tuấn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Đặc điểm giải phẫu và các nguồn cấp máu cho da vùng trán trên người Việt trưởng thành

- Nhánh trán ĐM TDN:

+ Nguyên ủy cách trục Ox 33,11 ± 10,86 mm và cách trục Oy khoảng 16,04 ± 8,97 mm.

+ Góc trung bình giữa nhánh trán với ĐM TDN là 118,81 ± 53,47 độ, với gò má – cung tiếp trung bình là 40,5 độ.

- Động mạch trên ổ mắt, trên ròng rọc

+ Chiều dài ĐM trên ổ mắt và trên ròng rọc đi vào cơ trán trung bình là 14,88 ± 9,16 mm và 9,63 ± 5,18 mm, chiều dài đi vào tổ chức dưới da là 58,57 ± 14,63 mm và 31,39 ± 13,92 mm.

2. Kết quả sử dụng các vạt da trán có cuống mạch nuôi trong điều trị tổn khuyết phần mềm mũi

Kết quả gần: Kết quả tốt chiếm 66,7%, kết quả khá chiếm 22,9%. Tỷ lệ BN có kết quả gần ở mức độ kém chiếm 6,3%.

Kết quả xa: Sau phẫu thuật 6 tháng, số BN có kết quả tốt (55,8%) và khá (30,2%). Chỉ có 7,0% BN có kết quả kém và 7,0% BN có kết quả trung bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “The use of vascular pedicle skin flaps in forehead area for nasal defect reconstruction”

Speciality: Odonto- Stomatology

Code: 62720601

Name of graduate student: Ngo The Manh

Name of supervisor: 

1. Assoc. Prof. Vu Ngoc Lam

2. PhD. Le Duc Tuan

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1. Anatomical characteristics and blood supply sources for forehead skin in adult Vietnamese

- Frontal branch of superficial temporal artery:

The original is 33.11 ± 10.86 mm from the Ox axis and about 16.04 ± 8.97 mm from the Oy axis.

The mean angle between the frontal branch and the superficial temporal artery is 118.81 ± 53.47 degrees, with the mean zygomatic arch angle being 40.5 degrees.

 - Supraorbital and supratrochlear artery

The average length of the supraorbital and supratrochlear artery entering the frontal muscle is 14.88 ± 9.16 mm and 9.63 ± 5.18 mm, the length entering the subcutaneous tissue is 58.57 ± 14,63 mm and 31.39 ± 13.92 mm.

2. Results of using vascularized forehead flaps in the treatment of nasal soft tissue defects

Immediate results: Very good results accounted for 66.7%, and good results accounted for 22.9%. The proportion of patients with results close to poor level accounted for 6.3%.

Long-term results: After 6 months of surgery, the number of patients with very good results (55.8%) and good (30.2%). Only 7.0% of patients had poor results and 7.0% of patients had average results.

Chia sẻ