Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị chấn thương gãy liên tầng mặt

  08:42 AM 21/04/2023

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị chấn thương gãy liên tầng mặt.

Ngành: Răng hàm mặt

Mã số: 9720501

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Duy Vĩnh

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS. TS. Vũ Ngọc Lâm

2. TS. Nguyễn Quang Đức

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị chấn thương gãy liên tầng mặt. Cụ thể là:

Đánh giá được đặc điểm lâm sàng, X-quang, phân loại gãy liên tầng mặt theo Follmar. Gãy liên tầng mặt hay gặp nhất là 19-39 tuổi, chiếm tỷ lệ 75%, nam giới chiếm đa số với 97,9%. Nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông (93,7%). Gãy tầng mặt giữa- tầng mặt dưới chiếm tỷ lệ 56,2%, gãy tầng mặt trên- tầng mặt giữa chiếm tỷ lệ 20,8%, gãy 3 tầng mặt ít gặp hơn. 100% bệnh nhân có triệu chứng gián đoạn và đau chói xương, biến dạng xương. 54,2% bệnh nhân có chấn thương phối hợp. Theo thời gian, kết quả điều trị có cải thiện rõ. Kết quả gần (khi ra viện): Kết quả chung đạt tốt 72,9%, khá 27,1%. Kết quả xa (6 tháng sau phẫu thuật): Kết quả chung đạt tốt 89,6%, khá 10,4%.

Nghiên cứu đã đưa ra chiến thuật điều trị chấn thương gãy liên tầng mặt dựa trên nguyên tắc “ Khớp cắn đúng- Khối vững chắc” là một đóng góp mới cho chuyên ngành, giúp các phẫu thuật viên có định hướng trước khi điều trị một chấn thương hàm mặt phức tạp.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research on clinical characteristics, radiology and treatment of Panfacial fractures.

Speciality: Odonto-Stomatology

Code research: 9720501

Researcher: Phan Duy Vinh

Supervisor:

1. Assoc. Prof. Vu Ngoc Lam

2. Ph.D. Nguyen Quang Duc

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical  Sciences.

Summary of new scientific contributions of this thesis:

This is the first research on clinical and radiographic characteristics and treatment for panfacial fractures. Detail:

Evaluating clinical and radiographic characteristics of panfacial fractures with Follmar’s classification. Panfacial fracture happen the most frequently in people aged 19-39 years old accounting for 75%. Male make up the majority of 97,9 % patients. The proportion of midface and mandibular fracture was 56,2%, that of frontal area and midface was 20,8 %. Fracture in all three facial ares was less common. 100% of patients had intermittent symptoms and sharp pain, bone deformity, 54.2% patients had combined trauma. Over time, treatment results have markedly improved. Near results/ close-reaching results (when patients discharged), overall results: Good (72.9%), Fair (27.1%). Distant results (6 months after surgery), overall results: good (89,6%), fair (10,4)%.

This reseach has provided a strategy for the treatment of Panfacial fractures based on the principle of  “Right occlusion - The intactest bone”. Those contributions may help other surgeons in the treatment and prognosis of complex maxillofacial trauma cases.

 

Chia sẻ