Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp nút mạch

  01:59 PM 22/08/2022

Tên đề tài luận án: ”Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp nút mạch”

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Mã số: 62720166

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Tú Tâm

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Đóng góp về dữ liệu liên quan tới tỉ lệ thành công và tính an toàn của của kỹ thuật nút động mạch tuyến tiền liệt điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt, một kỹ thuật mới và chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam

+ Tỉ lệ thành công về mặt kỹ thuật là 100%

+ Không có tai biến trong quá trình can thiệp.

+ Tỉ lệ biến chứng chung sau can thiệp là 31,8%, phổ biến là các rối loạn thoáng qua về đi tiểu và nhiễm trùng tiết niệu chiếm 27,3%.

- Đóng góp dữ liệu về kết quả đáp ứng lâm sàng sau điều trị với thời gian theo dõi tương đối dài (6 và 12 tháng)

- Chỉ số IPSS trung bình trước nút mạch 30,8±2,36, sau  nút mạch 6 tháng giảm 17,3±2,5 điểm, sau 12 tháng giảm 15,3±3,63 điểm.

- QoL trung bình trước nút mạch là 4,7±0,46, giảm 2,08±0,73 điểm sau can thiệp 6 tháng và giảm 1,77±0,0,65 sau can thiệp 12 tháng

- Tỉ lệ đáp ứng lâm sàng 6 tháng sau can thiệp là 89,4%, 12 tháng sau can thiệp là 80,3%.

- Đưa ra được một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị sau 12 tháng

- Nhóm thể tích TTL < 80mL, không lồi vào bàng quang, được thực hiện kỹ thuật PERFECTED, nút tắc động mạch TTL cả 2 bên khung chậu có sự cải thiện tốt hơn về điểm IPSS, QoL và tỉ lệ đáp ứng lâm sàng.

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: “Clinical - paraclinical characteristics and results of prostate artery embolization for treatment of benign prostatic hyperplasia”

Speciality: Diagnostic Imaging

Code: 62720166

Name of graduate student: Trinh Tu Tam

Name of supervisor:

1. Assoc Prof. PhD. MD. Nguyen Quoc Dung

2. Assoc Prof. PhD. MD. Nguyen Xuan Hien

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

- Contribution to data regarding the success rate and safety of the prostate artery embolization technique for the treatment of benign prostatic hyperplasia, a new technique that has not yet been widely disseminated in Vietnam:

The technical success rate is 100%

There were no complications during the interventions

The overall complication rate after intervention is 31.8%, the most common being transient disorders of urination and urinary infections, accounting for 27.3%

- Contributing to data on clinical outcomes after treatment with a relatively long follow-up period (6 and 12 months)

The average IPSS index before interventions was 30.8±2.36. It decreased by 17.3±2.5 points after 6 months and by 15.3±3.63 points after 12 months.

Average QoL before embolization was 4.7±0.46, decreased 2.08±0.73 points 6 months after intervention and 1.77±0.0.65 points after 12 months.

The clinical response rate 6 months after the intervention was 89.4%, 12 months after the intervention was 80.3%.

- Suggestions on factors affecting the results of treatment after 12 months

The groups of prostate volume < 80mL, prostate hyperplasia without no protrusion into the bladder and received PERFECTED technique on both sides of the pelvis show better improvement in IPSS score, QoL and clinical response rate.

Chia sẻ