Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả dẫn lưu nang giả tụy qua thành dạ dày dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi

  02:10 PM 23/02/2023

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả dẫn lưu nang giả tụy qua thành dạ dày dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Mã số: 62720143

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Phương Minh Thuận

Họ và tên người hướng dẫn:

1. TS. Dương Minh Thắng

2. PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Đây là nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả của phương pháp dẫn lưu nang giả tụy qua thành dạ dày dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi lần đầu tiên được tiến hành tại Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu đã cho thấy đa số bệnh nhân nang giả tụy có triệu chứng lâm sàng chủ yếu là đau bụng và khối u bụng, cận lâm sàng của nang giả tụy chủ yếu được xác định trên chẩn đoán hình ảnh như: siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính hay siêu âm nội soi với đặc điểm được ghi nhân trong nghiên cứu là: đa số bệnh nhân có một nang, dịch nang tương đối đồng nhất và kích thước nang trung bình > 12cm. Kết quả của phương pháp dẫn lưu nang giả tụy qua thành dạ dày dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi cho thấy có tỷ lệ thành công cao (>90%) về kỹ thuật và hiệu quả dẫn lưu, tỷ lệ tai biến, biến chứng thấp, không có trường hợp nào tử vong liên quan đến thủ thuật.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kỹ thuật dẫn lưu nang giả tụy qua thành dạ dày dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi là một phương pháp điều trị dẫn lưu nang giả tụy có triệu chứng với tỷ lệ thành công cao và tương đối an toàn. Kỹ thuật này có thể thực hiện được tại các trung tâm tiêu hóa có trang bị hệ thống siêu âm nội soi và đội ngũ bác sỹ được đào tạo về siêu âm nội chẩn đoán và can thiệp.

 

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on clinical, subclinical characteristics and result of EUS-guided transmural drainage for pancreatic pseudocyst

Speciality: Gastroenterology

Code: 62720143

Name of graduate student: Ngo Phuong Minh Thuan

Name of supervisors:

1. Duong Minh Thang, PhD.

2. Ass.Prof. Nguyen Thuy Vinh, PhD.

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences

 

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

- This is the first research of clinical features findings, sub-clinical features and results of EUS-guided transmural drainage for pancreatic pseudocyst conducted in Vietnam.

- Research results have shown that the majority of patients with pancreatic pseudocysts had clinical symptoms mainly abdominal pain and abdominal mass, and subclinical pancreatic pseudocysts were mainly identified on imaging such as: abdominal ultrasound, computed tomography or endoscopic ultrasonography with characteristics recorded in the study were: the majority of patients had one cyst, the cyst fluid was relatively homogeneous and the mean cyst size was >12cm. The results of the EUS-guided transmural drainage for pancreatic pseudocyst showed a high success rate (> 90%) in terms of technique and efficiency, the rate of adverse event, and complications were low. There were no procedure-related deaths.

- The results of the study indicated that the EUS-guided transmural drainage  technique  is a method for symptomatic pancreatic pseudocyst with a high success rate and relatively safety. This technique can be performed in digestive centers equipped with endoscopic ultrasound systems and trained doctors about diagnostic and interventional ultrasound.

Chia sẻ