Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đái tháo đường týp 2

  05:24 PM 06/01/2023

 

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đái tháo đường týp 2

Chuyên ngành: Nội khoa

Mã số: 62720141

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Ngọc Long

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. GS.TS. Võ Thành Nhân

2. PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Mặc dù trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về bệnh động mạch chi dưới mạn tính, tuy nhiên, tại Việt Nam số lượng nghiên cứu về bệnh lý này có khá ít, số lượng mẫu không nhiều, đa phần các nghiên cứu là thống kê mô tả, chẩn đoán dựa trên CTA, Siêu âm Doppler, ABI... Nghiên cứu này giúp cung cấp thêm những dữ liệu về bệnh động mạch chi dưới mạn tính tại Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh sự ảnh hưởng của đái tháo đường týp 2 đối với bệnh động mạch chi dưới mạn tính.

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đái tháo đường týp 2, nam giới thường chiếm tỷ lệ cao hơn, bệnh nhân thường có tình trạng thừa cân béo phì, nhập viện ở giai đoạn muộn với (và) hầu hết có chỉ số ABI < 0,4 so với bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính không bị đái tháo đường. Bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đái tháo đường týp 2 thường có tổn thương đa mạch ở động mạch chi dưới, chủ yếu ở tầng dưới gối và mức độ tổn thương nặng hơn nhóm bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính không mắc đái tháo đường.

Bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đái tháo đường týp 2 với thời gian mắc bệnh đái tháo đường > 5 năm và chỉ số ABI trước can thiệp < 0,4 làm tăng nguy cơ tổn thương động mạch chi dưới phức tạp (TASC C-D) và tăng nguy cơ tắc động mạch.

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Research of clinical and paraclinical characteristics, risk factors for chronic lower extremity arterial disease in patients with type 2 diabetes

Speciality: Internal medicine

Code: 62720141

Name of graduate student: Le Ngoc Long

Name of supervisor:

1. Prof. PhD. Vo Thanh Nhan

2. Ass. Prof. PhD. Pham Nguyen Son

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

Although there have been many studies on chronic lower extremity artery disease in the world, in Vietnam, the number of studies on this disease is fairly modest, the sample size is not much, and most of the studies are systematic. Descriptive statistics, diagnosis based on CTA, Doppler ultrasound, ABI... This study helps to provide more data on chronic lower extremity artery disease in Vietnam, especially emphasizing the influence of the diabetes Type 2 pathway on chronic lower extremity artery disease.

Research results show that in patients with chronic lower extremity artery disease with type 2 diabetes, men usually account for a higher proportion, patients who are often overweight and obese, hospitalized at a late stage with diabetes. (and) most had an ABI < 0.4 compared with patients with chronic lower extremity artery disease without diabetes. Multivesicular lesions in the arteries of the lower limbs, particularly in the lower extremity of the knee, are common in people with type 2 diabetes and chronic lower extremity artery disease, and the severity of the damage is better than in those without diabetes.

Patients with chronic lower extremity artery disease with type 2 diabetes with a Duration of diabetes > five years and a pre-intervention ABI < 0.4 have an increased risk of complicated lower extremity arterial injury (LDR). TASC C-D) and increased risk of arterial occlusion.

 

Chia sẻ