Khoa Dinh dưỡng

  08:45 AM 14/07/2018


Chủ nhiệm khoa: Đại tá BSCKI. Nguyễn Đình Khái

Chức năng và nhiệm vụ
    Xây dựng kế hoạch dinh dưỡng và tổ chức thực hiện chế độ ăn theo bệnh lý cho bệnh nhân nội trú theo quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.
    Khám, tư vấn, giáo dục truyền thông các kiến thức dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
    Tham gia đào tạo và công tác tuyến về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
    Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng vào điều trị bệnh nhân.

Hoạt động chuyên môn
    Đã xây dựng 34 chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện dựa trên cơ sở tham khảo tài liệu của Viện Dinh dưỡng.
    Bảo đảm nuôi dưỡng bệnh nhân theo đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, đủ định lượng, đúng bệnh lý và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối. Tham gia hội chẩn về dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng.
    Đào tạo về dinh dưỡng lâm sàng và VSATTT cho cán bộ chủ trì các Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện 354, 105...
    Tham gia 2 đề tài cấp Bộ Y tế với Viện Dinh dưỡng, chủ trì 4 đề tài cấp cơ sở.


Liên hệ: Khoa Dinh Dưỡng 
Điện thoại: 069- 572.497.
Chia sẻ