Hội đồng Khoa học Bệnh viện thông qua sáng kiến tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội

  03:03 PM 10/03/2023
Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2023, Hội đồng khoa học Bệnh viện thông qua sáng kiến tham gia Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội nhằm thu hút nhiều đề tài, sáng kiến, kỹ thuật mới với mục đích có thể ứng dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe quân đội và nhân dân trong cả nước và nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị trong Bệnh viện tham gia. Sau báo cáo, các Thầy trong Hội đồng đánh giá sáng kiến cải tiến kỹ thuật được trình bày nghiêm túc, theo hướng khai thác tính mới, sáng tạo, gắn với thực tế nhiệm vụ tại đơn vị và có tính ứng dụng thực tiễn, có thể chuyển giao cho các đơn vị.  Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng cùng thành viên hội đồng đề xuất với Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Khoa học bệnh viện xem xét ra quyết định cho triển khai công nhận sáng kiến.

 

 

Phòng KHQS

Chia sẻ