Học bổng Thạc sĩ PACE-UP 2023: Thư mời đăng ký | PACE-UP Master’s Module 2023: Call for proposals

  02:43 PM 08/06/2022
Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức (VG-CARE) thông báo tuyển 4 ứng viên thạc sĩ với thời gian 5 tháng trong khuôn khổ của chương trình sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh của liên minh PAN ASEAN (PACE-UP). PACE-UP là một trong bốn Trung tâm Y tế Toàn cầu (duy nhất ở Châu Á), được tài trợ bởi Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) / Bộ Ngoại giao (AA), Đức. Vietnamese-German Center for Medical Re-search (VG-CARE) is announcing 4 mas-ter’smodule internships for a period of 5 months in the framework of the PAN ASEAN Coalition for Epidemic and OUtbreak Prepared-ness’ program (PACE-UP). The PACE-UP initiative is one of the four Global Health Centers (the only one in Asia), funded by the German Academic Exchange Service (DAAD) / Ministry of Foreign Affairs (AA), Germany.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Cùng với trường đại học của ứng viên, PACE-UP hỗ trợ xây dựng một luận văn thạc sĩ dưới sự bảo trợ của VG-CARE (Luận văn Thạc sĩ được thực hiện tại VG-CARE và là một phần trong luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường đại học mà ứng đang theo học). Các học sinh tham gia, dưới sự tư vấn của giảng viên hướng dẫn, phát triển một nghiên cứu với điều phối viên của chương trình PACE-UP. Điều kiện tiên quyết để tham gia chương trình thạc sĩ này là ứng viên phải có bằng cử nhân.

Điều kiện để đăng ký chương trình:

- Học viên cao học chuyên ngành sinh học / hóa sinh / bệnh truyền nhiễm của các trường đại học tại Việt Nam đang đăng ký làm luận văn thạc sĩ

- Phải hoàn thành luận văn thạc sĩ  trước tháng 12 năm 2023.

- Dự kiến ​​năm 2023 ứng viên sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Quyền lợi:

- Được hướng dẫn bởi giám sát nghiên cứu chương trình Thạc sĩ tại VG-CARE có trình độ cao cùng với giảng viên hướng dẫn trường đại học tương ứng của ứng viên.

- Học phần Thạc sĩ được thực hiện trong phòng thí nghiệm tiên tiến.

- Hỗ trợ tài chính hàng tháng cho học phần Thạc sĩ là 400 € cho tối đa 5 tháng.

- Hỗ trợ 500 € chi phí đi lại (khứ hồi) cho học viên Cao học từ Myanmar.

- Bằng Thạc sĩ của trường đại học tương ứng cùng với dự án được hoàn thành trong VG-CARE.

- Được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm nghiên cứu từ chương trình VG-CARE-PACE-UP.

 

Thời hạn ứng tuyển:

Thời hạn nộp đơn đăng ký đến tháng 8 năm 2022, sau khi tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn của ứng viên.

Lựa chọn ứng viên:

Việc lựa chọn các ứng viên sẽ được thực hiện dựa trên hồ sơ đăng ký và phỏng vấn cá nhân (trực tuyến) cùng với giáo viên hướng dẫn chương trình Thạc sĩ của ứng viên.

 

Hồ sơ đăng ký:

Tất cả các chứng từ sau bằng tiếng Anh:

- Thư ứng tuyến cùng với lý lịch cá nhân;

- Một chủ đề / đề xuất ngắn (chỉ nửa trang) cho luận văn Thạc sĩ của bạn về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện.

- Khả năng thu thập mẫu và các mẫusẵn có trong ngân hàng sinh học hoặc các mẫu đã có sẵn của các nghiên cứu thử nghiệm được đề xuất;

- Tên giáo viên hướng dẫn của bạn (được xác minh trước), và địa chỉ thư điện tử của họ.

 

Liên hệ:

Bà Olga Hase-Bergen

Quản lý dự án PACE-UP

Email: bergen@vgcare.org

-----------

FRAMEWORK OF THE MODULE:

In collaboration with the student's respective university, PACE-UP contributes to an outstanding master's thesis under the VG-CARE umbrella (Master’s thesis done in VG-CARE, and be used for qualification of a Master’s degree from your university currently you are enrolled). Participating students, in consultation with their supervisors, develop a study with the PACE-UP program coordinator.A bachelor’s degree is a pre-requisite for the master’sprogram.

 

Who can apply:

- Master's students in biology/biochemistry/infectious diseases from universities in Vietnam who are registered to work for their master's thesis.

- Master thesis must be completed no later than in December 2023.

- It is desired that the Master's degree be completed of 2023.

Benefits:

- Supervision of the Master’s module study at VG-CARE by high qualified researchers along with the co-supervision with your respective university.

- Master’s module in a highly advanced laboratory.

- Monthly financial support of the Master’s module with 400 € for maximum 5 month (paid in VND).

- Support for travel expenses (round trip) for Master student from Myanmar with 500 €.

- Master’s degree from the respective university along with the project module done in VG-CARE.

- Research experience certificationfrom VG-CARE-PACE-UP program.

 

Deadline:

Applications can be submitted until August, 2022, after consultation with your supervisor.

 

Selection of the candidates:

Selection of the candidates will take place based onthe submitted applications and personal (online) meetings along with their Master study supervisors.

Please send your application

All documents below in English:

- a cover letter with a CV

- a topic/short proposal (strictly half a page) for your Master's thesis in the field of emerging and re-emerging infectious diseases.

- Possibility of sampling and availability of biobanked or retrospective samples for proposed experimental studies.

- Name of your supervisor (preidentified), and his/her email ID.

Contact:

Olga Hase-Bergen (Mrs.)
PACE-UP Project Manager
Email: bergen@vgcare.org

 

Chia sẻ