Hướng dẫn sử dụng kháng sinh đường tiêm truyền

  09:33 AM 11/08/2022

Thông tin chi tiết tham khảo Hướng dẫn sử dụng kháng sinh đường tiêm truyền

Tài liệu tham khảo:

  1. Injectable drugs guide.
  2. Thông tin sản phẩm biệt dược gốc tra trên EMC (http://www.medicines.org.uk)
  3. Intravenous medication handbook 2019.
  4. UK Iinjection medicine guide.
  5. Pediatric Injection drugs.
  6. Tờ HDSD sản phẩm.

ThS. Dương Kiều Oanh, DS. Lê Thị Mỹ

Chia sẻ