Đề án: Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108

  11:33 AM 30/10/2018

QUYẾT ĐỊNH

Số: 2811/QĐ-BQP, ngày 17 tháng 07 năm 2017 Về việc phê duyệt Đề án khoa học công nghệ tăng cường năng lực nghiên cứu đề phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108

1. Tên đề án: Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108.

2. Người chủ trì: Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng.

3. Đơn vị chủ trì: Bệnh viện TWQĐ 108.

4. Mục tiêu đề án:

          4.1. Mục tiêu chung:

          Đến năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được tăng cường năng lực, triển khai nghiên cứu, ứng dụng và phát triển đồng bộ các kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người với trình độ ngang tầm một số nước có nền y học phát triển trong khu vực; đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

          4.2. Mục tiêu cụ thể:

          - Đến năm 2020 được đầu tư tăng cường năng lực, nghiên cứu, ứng dụng và tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép tủy, ghéo tế bào gốc; triển khai được kỹ thuật ghép thận, ghép gan, ghép tụy, ghép tim, ghép phổi, ghép khối tim phổi thực nghiệm, ghép chi thể, ghép giác mạc, ghép tử cung và xây dựng được nền tảng để triển khai kỹ thuật ghép một số tạng khác.

          - Đến năm 2025 tiếp tục thực hiện các kỹ thuật ghép tim, ghép phổi và ghép khối tim phổi thực nghiệm; hoàn thiện cơ sở hạ tầng ghép mô, bộ phận cơ thể người đồng bộ và hiện đại.

 

 

 
Chia sẻ