Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 12/10/2020 đến 18/10/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 4689 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 12/10/2020 đến 18/10/2020 như sau:

Thứ 5 ngày (15/10/2020)

Tại Hội trường 6 tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi

- Họp Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Bệnh viện năm 2020 vào lúc 15h00

- Họp với Ban Ung thư Lực lượng vũ trang về công tác tổ chức Hội nghị khoa học Ung thư năm 2020 lúc 16h00

 

Thành phần: Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo Hội nghị, Ban  Ung thư Lực lượng vũ trang

Chia sẻ