Biểu mẫu dự thầu gói thầu mua sắm hoá chất thường xuyên năm 2022 - 2023

  09:27 AM 23/09/2022

Để thực hiện công tác đấu thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hóa chất thường xuyên năm 2022-2023, Bệnh viện kính gửi quý công ty biểu mẫu dự thầu các gói thầu Mua sắm hóa chất thường xuyên năm 2022-2023. 
- Hồ sơ mời thầu: Tải tại đây 
- Biểu mẫu tài chính: Tải tại đây 
- Biểu mẫu kỹ thuật: Tải tại đây
- Số điện thoại liên hệ: 0974.094.340 (Ds. Hiền).

Chia sẻ