Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay liên tục đường nách bằng hỗn hợp levobupivacain - sufentanil trong phẫu thuật và giảm đau sau mổ vùng chi trên.
Chuyên ngành: Gây mê hồi sức
Mã số: 62720122
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quang Hải
Họ và tên Người hướng dẫn:
1. TS. Hoàng Văn Chương
2. PGS.TS. Nguyễn Minh Lý
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:
Luận án nghiên cứu hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay liên tục đường nách bằng hỗn hợp levobupivacain - sufentanil trong phẫu thuật và giảm đau sau mổ vùng chi trên, rút ra một số kết luận sau đây là những đóng góp mới của luận án:
1. Tác dụng vô cảm
Cả hai nhóm sử dụng levobupivacain đơn thuần và levobupivacain phối hợp với sufentanil, mức độ ức chế cảm giác và vận động tốt đảm bảo cho các phẫu thuật 1/3 giữa cánh tay trở xuống bàn tay.
Nhóm 2 (levobupivacain - sufentanil) so với nhóm 1 (levobupivacain đơn thuần), thời gian khởi tê ngắn hơn, thời gian khởi phát ức chế vận động ngắn hơn, thời gian ức chế vận động dài hơn và thời gian tác dụng ức chế cảm giác đau dài hơn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
2. Tác dụng giảm đau sau mổ:
Hiệu quả giảm đau sau mổ giữa hai nhóm như nhau, điểm VAS khi nghỉ và khi vận động ở các thời điểm đánh giá đều ở mức mong muốn.
Lượng thuốc tê sử dụng giảm đau sau mổ trong ngày 1, ngày 2 và 48 giờ giảm đau sau mổ, của nhóm 2 , ít hơn so với nhóm 1, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.
Tỷ lệ bệnh nhân thỏa mãn với phương pháp giảm đau từ hài lòng trở lên đạt 100%, trong đó tỷ lệ bệnh nhân rất hài lòng đạt tỷ lệ cao 92% ở nhóm 1 và 94% ở nhóm 2.
3. Các biến chứng và tác dụng không mong muốn: chọc vào mạch máu, loạn nhịp tim, catheter gập, buồn nôn, mẩn ngứa, với tỷ lệ thấp, ít nguy hiểm.


THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS
Name of thesis: Study on the effect of anesthetizing brachial neurological plexus continuously by axillary route with levobupivacaine-sufentanil combination in surgery and postoperative anesthesia in the upper limb.
Speciality: Anesthesiology
Code: 62720122
Full name: Quang Hai Tran
Full name of supervisor:
1. Dr. Hoang Van Chuong
2. Associate Professor Dr. Nguyen Minh Ly
Educationnal foundation: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.
Summary of new contributions of the thesis:
The thesis investigating the effect of anesthetizing brachial neurological plexus continuously by axillary route with levobupivacaine-sufentanil combination in surgery and postoperative anesthesia in the upper limb, give these following conclusions as new contributions of the thesis:
1. The effect of emotionless:
For both method using only levobupivacaine and levobupivacaine combined with sufentanil, the level of sensory inhibition and good movement ensures the surgery of 1/3 of the arm back down to the hands.
Group 2 (levobupivacaine - sufentanil) versus group 1 (levobupivacaine only) : shorter time of start anesthesia, shorter time of start movement inhibition, longer duration of movement inhibition and longer duration of inhibitory effect on pain, Difference is statistically significant (p < 0,05).
2. Effect of postoperative analgesia:
The postoperative analgesic effect between the two groups is similar, VAS scores when resting or moving at the time of evaluation are desirable.
The amount of anesthetics used in postoperative anesthesia in the first and second day, and 48 hours of postoperative analgesia in group 2,is lower than in group 1, statistically significant with p < 0,05.
The rate of patients satisfied with the method of pain relief is 100%, in which the rate of very satisfied patients reached a high rate of 92% in group 1 and 94% in group 2.
3. Complications and unwanted effects: such as thrombosis, cardiac arrhythmia, collapsible catheter, nausea, rash are at low rate and less dangerous.


Các bài đã đăng
“Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học cắt lớp vi tính não và một số yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân chảy máu đồi thị có máu vào não thất” 29.11.2017 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính của phương pháp gây xơ bằng thuốc và Laser nội tĩnh mạch” 29.11.2017 “Nghiên cứu trồng lại bộ phận đứt rời vùng đầu mặt bằng kỹ thuật vi phẫu” 03.11.2017 "Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne" 20.10.2017 “Nghiên cứu giá trị của siêu âm cản âm trong chẩn đoán bệnh ung thư biểu mô tế bào gan”. 12.10.2017 "Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm" 09.10.2017 "Nghiên cứu cấy ghép implant nha khoa có ghép xương đồng loại VB KC – 09.02" 25.09.2017 "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da" 31.08.2017 "Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học, các týp cagA, vacA của Helicobacter pylori và tính đa hình của IL-1β, IL-1RN, IL-8, TNF-α ở bệnh nhân ung thư dạ dày" 31.08.2017 ʺNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điện và kết quả điều trị hội chứng Guillain – Barré bằng phương pháp thay huyết tương” 27.07.2017