Thông báo

1. Thực hiện các Quyết định số 1744/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2017, số 1869/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2017 và số 2208/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc 02 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020:
- Chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử”, mã số KC.01/16-20;
- Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, mã số KC.10/16-20.

2. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 26/10/2017.
Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

7. Danh mục các nhiệm vụ thuộc 02 Chương trình trọng điểm cấp quốc gia, các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

8. Thông tin đối với các Chương trình trọng điểm cấp quốc gia khác sẽ được tiếp tục cập nhật.

Quyết định số 1869/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia mã số KC.10/16-20 giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2018 tải tại đây!

Quyết định số 4010/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia mã số KC.10/16-20 giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2017 tải tại đây