Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.
Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa.
Mã số: 62720125.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Diệu.
Họ và trên Người hướng dẫn: GS.TS. Trịnh Hồng Sơn
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.
Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Ý nghĩa về mới mặt học thuật, lý luận, khoa học thực tiễn của đề tài
Các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam là vùng kinh tế chậm phát triển, hệ thống y tế phát triển chưa đồng bộ, nhân lực thiếu, trình độ không đồng đều, khiến cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, một đề tài nghiên cứu cấp nhà nước được thực hiện, đã xây dựng các quy trình điều trị một số bệnh ngoại khoa phù hợp với các tỉnh miền núi phía Bắc.
Tác giả lựa chọn quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ, một bệnh rất thường gặp và phổ biến là cần thiết. Vì vậy luận án có tính mới về học thuật, lý luận, tính cấp thiết và tính khoa học.
2. Những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
Nghiên cứu tiến hành trên một số lượng bệnh nhân lớn, tại địa bàn miền núi trải rộng khắp 13 tỉnh miền núi phía Bắc với những đóng góp quý giá:
Thứ nhất đã triển khai ứng dụng một quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ thống nhất và phù hợp với điều kiện nhân lực và trang thiết bị tại địa phương tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Thứ hai là đánh giá kết quả ứng dụng quy trình này qua đó rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai thực hiện xác định những vấn đề phù hợp và không phù hợp những vấn đề cần bổ xung trang thiết bị và nhân lực để ứng dụng quy trình này một cách đầy đủ.
Thứ ba là triển khai được PT Longo và xét nghiệm giải phẫu bệnh vòng cắt sau PT Longo mà trước đây chưa thực hiện được. Đề tài đã nêu được vai trò xét nghiệm giải phẫu bệnh vòng cắt niêm mạc, dưới niêm mạc trực tràng của PT Longo là quan trọng, cần thiết, thực tế và khoa học. Vòng cắt chuẩn là vòng cắt không bị gián đoạn, vòng cắt đều, cắt trên đường lược. Có thể nói xét nghiệm một cách đầy đủ vòng cắt sau PT Longo giúp các phẫu thuật viên từng bước nâng cao trình độ, kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ tại các bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc.
Những đóng góp trên sẽ giúp cho Bộ Y tế Việt Nam có kế hoạch và biện pháp nâng cao chất lượng điều trị ngoại khoa cho các bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân miền núi phía Bắc như: Chất lượng chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh được nâng cao, bệnh nhân được chữa bệnh ngay tại địa phương, giảm tình trạng quá tải bệnh nhân cho các bệnh viện Trung ương, đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc y tế giữa các vùng, miền trong cả nước, góp phần ổn định kinh tế, xã hội, chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc.THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: The research and application of procedures for diagnosis and surgical treatment of hemorrhoids in the northern mountainous provinces.
Speciality: Digestive surgery
Code: 62720125
Full name: Nguyen Hoang Dieu
Full name of supervisor: Prof. PhD. Trinh Hong Son
Educational organization: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences
Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1. New significances of the thesis relating to the academy, theory, science and practice
The northern mountainous provinces of Vietnam are economically underdeveloped, the health system is not well developed, the human resources are inadequate, the level is uneven, making the diagnosis and treatment difficult. To solve this problem, the research project at the national level was carried out and built the procedures of treating a number of surgical diseases matching the status of northern mountainous provinces.
The author selects the diagnostic and surgical procedures for hemorrhoids, a very common and common disease that is needed. It is seen clearly that the thesis has academic, theoretical and scientific novelties and imperative needs.
2. New statements drawn from the research and survey results of the thesis
The research carried out on a large number of patients in mountainous regions spreading across 13 provinces in the North, making remarkable contributions which are:
The first is to deploy the application of a uniform and standard procedure in the hemorrhoid diagnosis and treatment, suitable for human and equipment conditions in the provinces.
The second is to evaluate the application of this process, which draws on valuable experience in identifying appropriate and inappropriate issues that require additional equipment and human resourse to fully apply this process.
Thirdly: performed stapled hemorrhoidopexy and concentrated on the histopathological features of the resected tissues obtained following the procedure which previous here is not executed. The subject has identified the mucosa and submucosa resections are important, necessary, practical and scientific. The standard resected doughnuts is the uninterrupted cutting ring, the cutting ring is uniform, above the dentate line. It can be said that histopathology the resected doughnuts following stapled hemorrhoidopexy to help surgeons gradually improve the technical level, contributing to improve the quality of diagnosis and treatment of hemorrhoids in the Northern mountainous province hospital.
These contributions would help the Vietnam Ministry of Health in planning and deciding solutions to improve the quality of surgical treatment for hospitals, and to support in improving the quality of health care and protection for the people living in northern mountainous and border regions such as: the quality of diagnosis and surgical treatment is enhanced; patients are treated at their living areas; the overload of patients to central hospitals could be reduced; the equity in health care between regions in the country is ensured; and the stability of economy, society, politics, national defense and security for these regions is also partly ensured.


Các bài đã đăng
“Nghiên cứu hiệu quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần sử dụng kim điện cực Cool-tip” 19.07.2017 "Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái" 28.06.2017 "Nghiên cứu hiệu quả về huyết động và cân bằng nội môi của phương pháp lọc máu liên tục trong phối hợp điều trị sốc nhiễm khuẩn" 06.06.2017 "Nghiên cứu tình trạng tiêu xương quanh implant mang phục hình và một số yếu tố liên quan" 31.05.2017 “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt” 19.05.2017 "Nghiên cứu điều trị nắn chỉnh răng có ghép xương cho bệnh nhân khe hở cung hàm toàn bộ một bên." 04.04.2017 "Nghiên cứu áp dụng phân độ RIFLE trong đánh giá mức độ, tiến triển và tiên lượng tổn thương thận cấp ở bệnh nhân hồi sức" 07.03.2017 "Nghiên cứu phẫu thuật và đánh giá kết quả cấy ghép nha khoa nhóm răng trước" 21.02.2017 "Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do tron điều trị khuyết hổng mô mềm ở chi thể" 13.12.2016 "Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật sỏi mật tại các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc" 12.12.2016