Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án

Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa.

Mã số: 62720125.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Diệu.

Họ và trên Người hướng dẫn:         GS.TS. Trịnh Hồng Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

1. Ý nghĩa về mới mặt học thuật, lý luận, khoa học thực tiễn của đề tài

Các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam là vùng kinh tế chậm phát triển, hệ thống y tế phát triển chưa đồng bộ, nhân lực thiếu, trình độ không đồng  đều, khiến cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, một đề tài nghiên cứu cấp nhà nước được thực hiện, đã xây dựng các quy trình điều trị một số bệnh ngoại khoa phù hợp với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tác giả lựa chọn quy trình chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh trĩ, một bệnh rất thường gặp và phổ biến là cần thiết. Vì vậy luận án có tính mới về học thuật, lý luận, tính cấp thiết và tính khoa học.

2. Những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Nghiên cứu tiến hành trên một số lượng bệnh nhân lớn, tại địa bàn miền núi trải rộng khắp 13 tỉnh miền núi phía Bắc với những đóng góp quý giá:

Thứ nhất đã triển khai ứng dụng một quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ thống nhất và phù hợp với điều kiện nhân lực và trang thiết bị tại địa phương tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thứ hai là đánh giá kết quả ứng dụng quy trình này qua đó rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai thực hiện xác định những vấn đề phù hợp và không phù hợp những vấn đề cần bổ xung trang thiết bị và nhân lực để ứng dụng quy trình này một cách đầy đủ.

Thứ ba là triển khai được PT Longo và xét nghiệm giải phẫu bệnh vòng cắt sau PT Longo mà trước đây chưa thực hiện được. Đề tài đã nêu được vai trò xét nghiệm giải phẫu bệnh vòng cắt niêm mạc, dưới niêm mạc trực tràng của PT Longo là quan trọng, cần thiết, thực tế và khoa học. Vòng cắt chuẩn là vòng cắt không bị gián đoạn, vòng cắt đều, cắt trên đường lược. Có thể nói xét nghiệm một cách đầy đủ vòng cắt sau PT Longo giúp các phẫu thuật viên từng bước nâng cao trình độ, kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh trĩ tại các bệnh viện tỉnh miền núi phía Bắc.

Những đóng góp trên sẽ giúp cho Bộ Y tế Việt Nam có kế hoạch và biện pháp nâng cao chất lượng điều trị ngoại khoa cho các bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân miền núi phía Bắc như: Chất lượng chẩn đoán và điều trị phẫu thuật bệnh được nâng cao, bệnh nhân được chữa bệnh ngay tại địa phương, giảm tình trạng quá tải bệnh nhân cho các bệnh viện Trung ương, đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc y tế giữa các vùng, miền trong cả nước, góp phần ổn định kinh tế, xã hội, chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các tỉnh biên giới và miền núi phía Bắc.

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: The research and application of procedures for diagnosis and surgical treatment of hemorrhoids in the northern mountainous provinces.

Speciality: Digestive surgery

Code: 62720125

Full name: Nguyen Hoang Dieu

Full name of supervisor:  Prof. PhD. Trinh Hong Son

Educational organization: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

1.                  New significances of the thesis relating to the academy, theory, science and practice

The northern mountainous provinces of Vietnam are economically underdeveloped, the health system is not well developed, the human resources are inadequate, the level is uneven, making the diagnosis and treatment difficult. To solve this problem, the research project at the national level was carried out and built the procedures of treating a number of surgical diseases matching the status of northern mountainous provinces.

The author selects the diagnostic and surgical procedures for hemorrhoids, a very common and common disease that is needed. It is seen clearly that the thesis has academic, theoretical and scientific novelties and imperative needs.

2. New statements drawn from the research and survey results of the thesis

The research carried out on a large number of patients in mountainous regions spreading across 13 provinces in the North, making remarkable contributions which are:

The first is to deploy the application of a uniform and standard procedure in the hemorrhoid diagnosis and treatment, suitable for human and equipment conditions in the provinces.

The second is to evaluate the application of this process, which draws on valuable experience in identifying appropriate and inappropriate issues that require additional equipment and human resourse to fully apply this process.

Thirdly: performed stapled hemorrhoidopexy and concentrated on the histopathological features of the resected tissues obtained following the procedure which previous here is not executed. The subject has identified the mucosa and submucosa resections are important, necessary, practical and scientific. The standard resected doughnuts  is the uninterrupted cutting ring, the cutting ring is uniform, above the dentate line. It can be said that histopathology the resected doughnuts following stapled hemorrhoidopexy to help surgeons gradually improve the technical level, contributing to improve the quality of diagnosis and treatment of hemorrhoids in the Northern mountainous province hospital.

These contributions would help the Vietnam Ministry of Health in planning and deciding solutions to improve the quality of surgical treatment for hospitals, and to support in improving the quality of health care and protection for the people living in northern mountainous and border regions such as: the quality of diagnosis and surgical treatment is enhanced; patients are treated at their living areas; the overload of patients to central hospitals could be reduced; the equity in health care between regions in the country is ensured; and the stability of economy, society, politics, national defense and security for these regions is also partly ensured.Các bài đã đăng
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tăng huyết áp có hẹp động mạch thận bằng phương pháp can thiệp qua da 07.10.2018 Nghiên cứu điều trị tủy răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne 07.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và điều trị gãy phức hợp mũi - sàng - ổ mắt 07.10.2018 Nghiên cứu một số chỉ số giải phẫu khớp háng và ứng dụng trong thay khớp Spiron 05.10.2018 Nghiên cứu hiệu quả điều trị viêm gan nhiễm độc cấp nặng bằng biện pháp thay huyết tương tích cực 05.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính 04.10.2018 Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng 04.10.2018 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu 04.10.2018 Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng thấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 04.10.2018