Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức bồi dưỡng kiến thức quân sự quốc phòng

Chiều ngày 26/12, hơn 500 cán bộ nhân viên của Bệnh viện TWQĐ 108 đã được bồi dưỡng những kiến thức quân sự quốc phòng để bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

     Chủ đề của lớp bồi dưỡng kiến thức lần này là phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nội dung buổi học được chia làm 4 phần: Những vấn đề chung; âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; những vấn đề cơ bản về phòng, chống chiến lược và một số giải pháp chủ yếu trong phòng, chống chiến lược. Đến dự và trực tiếp giảng dạy Đại tá, Ths. Đào Văn Đệ, Phó chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Hơn 500 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện TWQĐ 108 tham gia lớp bồi dưỡng

     Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ở Việt Nam là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới hình thức mới có nhiều điểm phức tạp. Do đó phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đã đề ra.

Đại tá, Ths. Đào Văn Đệ, Phó chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng dạy chuyên đề

     Lớp bồi dưỡng đã giúp các cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện TWQĐ 108 nâng cao nhận thức âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch; nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực; Nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân vận dụng vào công tác ở cơ quan để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ  đó  góp  phần  làm  thất  bại  các  chiến  lược  của  kẻ  thù  nói  chung để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quân sự quốc phòng tại Bệnh viện

 

Mai Hằng – Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108

Chia sẻ