Thông báo: Tuyển sinh lớp "Phục hồi chức năng tại Bệnh viện" khóa 1


Kính gửi: Các Bệnh viện, Trung tâm Phục hồi chức năng

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ trong ngành y tế;

Căn cứ quyết định số 99/QĐ-K2ĐT ngày 18 tháng 09 năm 2018 của Bộ Y tế về cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Bệnh viện TWQĐ 108;

Trung tâm đào tạo liên tục Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức tuyển sinh lớp 'Phục hồi chức năng tại Bệnh viện' như sau:

 

 
Chia sẻ