Thông báo: Kết quả trúng tuyển lao động hợp đồng năm 2021 (Bổ sung)


Toàn văn thông báo xem Tại đây

 
 
 

Toàn văn thông báo xem Tại đây

 

 

 

 

Chia sẻ