Quy trình khám bệnh

    Khám bệnh cho đối tượng bảo hiểm y tế (Bảo hiểm Quân, bảo hiểm đăng ký ban đầu tại Bệnh viện, bảo hiểm chuyển tuyến từ tuyến dưới):

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH BẢO HIỂM ĐÚNG TUYẾN VÀ BỆNH NHÂN CÓ GIẤY CHUYỂN BẢO HIỂM

1. Nhận số thứ thự đăng ký khám tại quầy phát số

2. Đăng ký khám tại quầy số 2 tầng 1 theo thứ tự

3. Khám ở tầng 2 theo số thứ tự trên phiếu khám

4
. Đi xét nghiệm theo yêu cầu của Bác sỹ

5. Quay lại buống khám chờ bác sỹ kết luận sau khi xét nghiệm
 xong

6.  In kết quả, đơn thuốc tại cửa số 3, lấy thẻ tại cửa số 2a tầng 1

7. Lấy thuốc tại quầy thuốc