Đăng ký tham gia hội thảo

MẪU ĐĂNG KÝ

[REGISTRATION FORM]

THÔNG TIN CÁ NHÂN - BẮT BUỘC NHẬP

[PERSONAL INFORMATION – REQUIRED FOR ALL ATTENDEES]
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để hoàn thành việc đăng ký của bạn (* là trường bắt buộc nhập) Đối với Số điện thoại, vui lòng nhập mã quốc gia hoặc mã vùng nếu có.
[Please provide all the required details to complete your registration. (* indicates mandatory field). For telephone numbers, please key in your country and area code if applicable.]
*Quý danh
[Salutation]

*Họ tên/ Tên đệm
[First Name/Given Name]

*Tên
[Last Name/Family Name]

*Nghề nghiệp
[Job Title]

*Cơ quan/ Đơn vị
[Organization]

*Địa chỉ liên hệ 1
[Address Line 1]

*Địa chỉ liên hệ 2
[Address Line 2]

Tỉnh/ Thành phố
[City]
*Mã Bưu điện
[Postal Code]

*Quốc gia
[Country]

*Điện thoại cơ quan
[Business Phone]

Mã Quốc gia - Mã vùng
[country code-area code-telephone]
*Điện thoại di động
[Mobile Phone]

Mã Quốc gia - Mã vùng
[country code-area code-telephone]
*Địa chỉ Email
[E-mail Address]

ĐÍNH KÈM TỆP TIN

[ATTACH FILE]
Đính kèm tệp tin
[Attach file]
GỬI

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã lưu thông tin và gửi tới địa chỉ bvtuqd108@benhvien108.vn để đăng ký tham gia sự kiện này.
[Please ensure that you have saved the document and send it to bvtuqd108@benhvien108.vn to register for this event.]


Nếu bạn có yêu cầu hoặc thay đổi đăng ký của bạn, vui lòng liên hệ theo số 069.572400 - 069.555283 hoặc qua email.
[Should you have any enquiry or changes to your registration, please contact 069.572400 - 069.555283 or via email.]