Thông báo

Thông báo: Kế hoạch thi tuyển ...

Thông báo: Kế hoạch thi tuyển lao động hợp đồng tháng 09 năm 2018

Căn cứ Quy chế công tác Quân lực trong Bệnh viện TWQĐ 108 ban hành kèm theo Quyết định số 76-QĐ/ĐU ngày 07/01/2016 của Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108; Căn cứ nhu cầu tuyển dụng nhân viên lao động hợp đồng năm 2018 đảm bảo nhân lực cho hoạt động chuyên môn của các đơn vị; Ban Quân ...

Ban quân nhu thông báo về ...

Ban quân nhu thông báo về việc đăng ký cỡ số dép săng đan 2018

Căn cứ vào chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện; Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của CBNV toàn Bệnh viện; Đề nghị các đơn vị lập danh sách đăng ký cỡ số dép săng đan the mẫu sau:

    Xem tiếp»