Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019


Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 7196 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 như sau:

 

Thứ 2 ngày (23/12/2019)

Vào lúc 15h00 tại Phòng họp – Phòng Khoa học Quân sự, Tầng 6 nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi nghiệm thu cơ sở đề tài cấp

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu, Phòng KHQS,

Địa điểm: Phòng KHQS

Mang mặc: Quân phục đông thường dùng

 

Thứ 5 ngày (26/12/2019)

Vào lúc  15h00 tại Hội trường 6 – Tầng 8, Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi báo cáo tiến độ 14 đề tài thuộc dự án ghép mô bộ phận cơ thể người

Địa điểm: Hội trường 6

Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ nhiệm đề tài và thư ký, Phòng KHQS, Phòng Tài chính, Ban Quản lý dự án

Chủ trì: Giám đốc Bệnh viện

Mang mặc: Quần áo công tác

Chia sẻ