Phòng Tài chính

Trưởng phòng
: Ths. Phạm Văn Điểm

Chức năng nhiệm vụ

Là cơ quan tham mưu về công tác tài chính cho Đảng uỷ, Ban Gám đốc Bệnh viện với các nhiệm vụ:

Quản lý các nguồn tài chính trong Bệnh viện, khai thác động viên mọi tiềm năng và nguồn lực thực hiện cân đối tài chính tích cực.

Đảm bảo tài chính đúng, đủ và kịp thời cho các nhu cầu phù hợp với khả năng ngân sách của Bệnh viện trong từng thời kỳ.

Thực hiện đảm bảo quản lý mọi nguồn tài chính và các nguồn lực khác được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, đúng chế độ, chính sách và pháp luật nhà nước.


Liên hệ: ĐT 04. 62784102