Phòng Tham mưu hành chính

Trưởng phòng:
Cử nhân Lê Đức Thao

Chức năng nhiệm vụ

Là cơ quan tham mưu cho Chỉ huy Bệnh viện về công tác huấn luyện quân sự, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp cùng các cơ quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ là bảo đảm các mặt công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, đánh máy phục vụ chỉ huy và cơ quan, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức trực ban, canh gác giữ gìn an ninh an toàn trật tự bệnh viện.

Tổ chức biên chế  

Tổ chức thành các bộ phận: Chỉ huy phòng, Văn thư, Thông tin, Trung đội cảnh vệ, Nhà khách và Công vụ.
Liên hệ: ĐT 04. 62784178