Ban Quân lực


Trưởng ban:
Cử nhân Nguyễn Quốc Hiệp
Chức năng nhiệm vụ
Tham mưu cho Đảng uỷ và Giám đốc Bệnh viện về các mặt công tác Quân lực, chịu sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu, với các nhiệm vụ cụ thể sau:

Xây dựng và quản lý tổ chức, biên chế thời bình, thời chiến của Bệnh viện theo biểu tổ chức biên chế được Tổng Tham mưu trưởng quyết định. Đề xuất với Giám đốc và Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập, giải thể các tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ.

Xây dựng, quản lý chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Chức trách nhiệm vụ của từng chức danh trong bệnh viện.
Quản lý số lượng, chất lượng quân số trong biên chế và LĐHĐ, giúp Giám đốc Bệnh viện sử dụng có hiệu quả quân số được biên chế.

Đề xuất với Giám đốc Bệnh viện lập kế hoạch quân số hàng năm và việc sắp xếp, điều động, tuyển dụng, tiếp nhận, cho đi đào tạo CMKT các đối tượng do cơ quan Quân lực quản lý.

Thực hiện công tác nâng luơng, phiên, thăng quân hàm cho QNCN, CNVQP, HSQ-BS. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ chính sách với các đối tượng chuyển ra ngoài Quân đội, thương binh, liệt sỹ, tử sỹ, an bồi dưỡng, đối với quân số do cơ quan Quân lực quản lý.

Quản lý số lượng, chất lượng, đề xuất việc sắp xếp điều động các loại trang thiết bị quân sự và các loại vật tư, trang bị nhóm 1 thuộc biên chế trong bệnh viện.

Xây dựng, quản lý, sắp xếp biên chế các đơn vị dự bị động viên trong bệnh viện. Phối hợp, hiệp đồng với chính quyền và cơ quan quân sự địa phương để nắm và quản lý quân nhân dự bị theo chỉ tiêu của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng.

Tổ chức học tập, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên trong Ban Quân lực để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chiến đấu. Xây dựng Ban Quân lực ngày càng trưởng thành, tham mưu đắc lực cho Đảng uỷ và Giám đốc về công tác Quân lực trong Bệnh viện.
Liên hệ: ĐT 04. 62784183