Bộ môn Nội thần kinh

  • Giới thiệu chung
  • Tư liệu - Giáo trình


Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc

Chức năng và nhiệm vụ
Là cơ sở đào tạo sau đại học ở bậc học Tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh, tham gia đào tạo BSCKI, BSCKII của bệnh viện.
Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn
Tham gia đào tạo sau đại học cho chuyên ngành thần kinh như: Nghiên cứu sinh, BSCKI, BSCKII, thạc sỹ, chuyên khoa định hướng, tham gia biên soạn tài liệu chuyên ngành thần kinh, tổ chức các lớp tập huấn thần kinh toàn quân.
Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong đó có 1 đề tài nhánh cấp nhà nước, nhiều đề tài cấp bộ và cơ sở đã được nghiệm thu và ứng dụng có hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị. Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.

Liên hệ: ĐT 04. 62784150