Phòng Khoa học quân sự

  • Giới thiệu
  • Văn bản pháp quy - Tư liệu


Trưởng phòng
PGS.TS. Mai Văn Viện

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện công tác KH-CN&MT trong Bệnh viện với những nhiệm vụ cụ thể sau:

Đề xuất định hướng nghiên cứu, quản lý theo dõi và đôn đốc tiến độ các đề tài, dự án KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, cấp cơ sở.
              
Quản lý theo dõi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị.

Quản lý hợp tác KHCN với các Trung tâm Y tế trong nước và Quốc tế.

Quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn, quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học, khai thác mạng VINAREN hội thảo, trao đổi trực tuyến trong và ngoài nước.
              
Quản lý và duy trì xuất bản Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, Trang tin Điện tử Bệnh viện 108 theo Luật Báo chí. Duy trì hoạt động của Thư viện chuyên môn phục vụ nghiên cứu, huấn luyện và đào tạo.

  
Tổ chức Hội nghị khoa học chuyên ngành, Hội thảo, sinh hoạt khoa học theo kế hoạch của Bệnh viện.

Quản lý và duy trì hoạt động của Hội đồng KHKT Bệnh viện, Hội đồng Chức danh cơ sở. Tiếp nhận và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chức danh chuyên môn nghiệp vụ hàng năm.  

Quản lý, duy trì hoạt động của Chuyên viên đầu ngành, Chuyên viên kỹ thuật Quân y theo chỉ đạo hướng dẫn của Cục Quân y và bệnh viện.

Quản lý môi trường Bệnh viện.

Tổ chức biên chế
Tổ chức thành các Ban: 
Bộ phận quản lý nghiên cứu khoa học
Bộ phận công nghệ thông tin
Ban Thông tin KHQS (Biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, Biên tập Trang tin Điện tử, Thư viện chuyên môn, ảnh và video tư liệu).


Liên hệ: ĐT 04. 62784126